Send text to selector

The user can perform two actions simultaneously with this node. Click on the input box you want to send a piece of text to, such as email, password, or keyword, and refer to it as select element. And we talked above about how to get the correct selector. After, we need to enter a single content on one line; Please enter multiple content in a new line, and one of content will be random selected. Example :

Content one

Content two

Or click on the orange button and it will let you choose the variables you entered Người dùng có thể thực hiện đồng thời hai hành động với nút này. Nhấp vào hộp nhập mà bạn muốn gửi một đoạn văn bản tới, chẳng hạn như email, mật khẩu hoặc từ khóa và coi nó là phần tử chọn. Và chúng ta đã nói ở trên về cách lấy bộ chọn chính xác. Sau đó, chúng ta cần nhập một nội dung trên một dòng; Vui lòng nhập nhiều nội dung vào một dòng mới và một trong các nội dung sẽ được chọn ngẫu nhiên. Ví dụ :

Nội dung một

Nội dung hai

Hoặc nhấp vào nút màu cam và nó sẽ cho phép bạn chọn các biến bạn đã nhập.

parameterillustrate

Select element

Enter the CSS selector of the element you will fill with text, such as #email, #global-enhancements-search-query

Nhập CSS selector của phần tử mà bạn sẽ điền text vào, chẳng hạn như #email, #global-enhancements-search-query

Element order

Choose which element of the website

Chọn thành phần nào của trang web

Content

Enter content, 1 line per content. If you enter multiple lines, node will automatically randomize and take 1 line at random

Nhập nội dung, mỗi nội dung 1 dòng. Nếu bạn nhập nhiều dòng thì node sẽ tự random và lấy ngẫu nhiên 1 dòng

Enter interval time

Space between entered characters. For example: If you enter 100, each character will be entered 100 milliseconds apart

Khoảng cách giữa các kí tự được nhập vào. Ví dụ: Bạn nhập là 100 thì mỗi kí tự sẽ được nhập cách nhau 100 mili giây

Last updated