Add comment

This node use on the script, you can marked each action one by one.Example, you can add comment with 3-4 nodes and that's write email. It seems like your script has a clear layout. Nút này sử dụng trên script, bạn có thể đánh dấu từng hành động một. Ví dụ, bạn có thể thêm nhận xét với 3-4 nút và đó là viết email. Có vẻ như tập lệnh của bạn có bố cục rõ ràng.

Bạn có thể đánh dấu từng hành động trong script bằng node add comment như sau:

Last updated