Screenshot

When you perform a certain step and want to take a screenshot, you can use the Screenshot node.

Khi bạn thực hiện một bước nhất định và muốn chụp ảnh màn hình thì có thể sử dụng node Screenshot.

parameterillustrate

Screenshot name

You can enter the name of the image you want or use the node's default name.

Bạn có thể nhập tên của ảnh mà bạn muốn hoặc sử dụng tên măc định của node.

Save to folder: Default

Automatically save photos to your device's Pictures folder.

Tự động lưu ảnh vào folder Pictures của máy bạn.

Save to folder: Select Folder

Choose where to save the photo.

Chọn nơi lưu ảnh.

Chụp toàn màn hình

ON: Capture the entire web page

OFF: Capture the part currently displayed on the website screen

ON: Chụp toàn bộ trang web

OFF: Chụp phần đang hiển thị trên màn hình của trang web

Format

Select the output image format as png or jpeg.

Chọn định dạng của ảnh đầu ra là png hoặc jpeg.

Last updated