Open url

When you want to open a website into the current tab (not open a new tab) then you can use this tab.

Khi bạn muốn mở một trang web vào tab hiện tại (không mở một tab mới) thì bạn có thể sử dụng tab này.

parameterillustrate

URL

Enter the URL of the website you want to visit, such as: https://www.google.com, https://www.facebook.com. Or you can also choose a variable that contains a valid URL.

Nhập URL của trang web mà bạn muốn truy cập, chẳng hạn như: https://www.google.com, https://www.facebook.com . Hoặc bạn cũng có thể chọn biến chứa URL hợp lệ.

Timeout waiting

Maximum waiting time. For example: 30000: If this step is not performed successfully within 30 seconds, the next step will be performed directly.

Thời gian chờ đợi tối đa. Ví dụ: 30000: Nếu bước này không được thực hiện thành công trong vòng 30 giây thì bước tiếp theo sẽ được thực hiện trực tiếp.

Referer header

The URL of the website you are moving from to the current page. Header Referer shows where you are coming from when accessing a website.

URL của trang web mà bạn đang chuyển từ đó tới trang hiện tại. Header Referer thể hiện rằng bạn đến từ đâu khi truy cập một trang web.

Last updated