Get Data

This node will help you get the data you have saved on the server to use for other nodes

Node này sẽ giúp bạn lấy được những data mà bạn đã lưu trên server để sử dụng cho các node khác

With this get data node, you must enter the correct key that you used the set data node to save on the server. And then you will have to save the value of the corresponding key into a variable to use for the next nodes.

Với node get data này bạn phải nhập đúng key mà bạn đã dùng node set data để lưu trên server. Và khi đó đó bạn sẽ phải lưu value của key tương ứng vào một biến để sử dụng cho các node tiếp theo.

Note: When using the get data node, you can only get data for that profile. If you do not use the get data node, you will not be able to use the data you store on the server. Therefore, if you want to use this data, you need to use Get data to save the data into variables so that it can be used for the nodes behind this script.

Lưu ý: Khi dùng node get data thì chỉ lấy được data của profile đó. Nếu bạn không sử dụng node get data thì bạn sẽ không thể sử dụng các data mà bạn lưu trên server được. Do đó muốn sử dụng được các data này bạn cần dùng Get data để lưu các data vào biến để có thể sử dụng cho các node phía sau của script này.

Last updated