Random

You can generate random values ​​for the variable of your choice. Bạn có thể tạo các giá trị ngẫu nhiên cho biến bạn chọn.

 • Email: Please enter the domain of the email you want. For example, if you enter the domain as abc.com, the random email will be email@abc.com.

 • Full Name: Randomly output any full name Random letters: Randomly generates different letters based on the number you choose

 • Password: Randomly generate characters to use as a password, the number depends on your choice

 • First name: Ramdom gives any first name

 • Last name: Randomly generate any lastname

 • Number: Ramdom outputs a number within the range you choose

 • Output variable: Stores random values into a variable

 • Email: Bạn hãy nhập domain của email mà bạn mong muốn. Ví dụ bạn nhập domain là abc.com thì email được random có dạng email@abc.com.

 • Full Name: Random ra một tên đầy đủ bất kì

 • Random letters: Random ra các kí tự khác nhau dự vào số lượng mà bạn chọn

 • Password: Random ra các kí tự để làm password, số lượng tùy vào bạn chọn

 • First name: Ramdom ra một first name bất kì

 • Last name: Random ra một lastname bất kì

 • Number: Ramdom ra một số nằm trong khoảng mà bạn chọn

 • Output variable: Lưu các giá trị được random ra vào biến

Last updated