Active tab

If your profile has multiple tabs, and you want to switch website tabs, you can use this active tab node.

Nếu profile của bạn có nhiều tab, và bạn muốn chuyển đổi tab trang web, bạn có thể sử dụng node active tab này.

For example, we have 3 tabs as follows:

Ví dụ ta có 3 tab như sau:

Filter

  • URL:

Equal: Enter the absolute path of the website, for example: https://www.facebook.com/

Equal: Nhập đường dẫn tuyệt đối của trang web, ví dụ: https://www.facebook.com/

Contain: Enter the relative path of the website, for example: facebook

Contain: Nhập đường dẫn tương đối của trang web, ví dụ : facebook

  • Title:

Equal: Enter the absolute title of the website, for example: Electronics, Cars, Fashion, Collectibles & More | eBay

Equal: Nhập tiêu đề tuyệt đối của trang web, ví dụ: Electronics, Cars, Fashion, Collectibles & More | eBay

Contain: Enter the relative title of the website, for example, Facebook

Contain: Nhập tiêu đề tương đối của trang web, ví dụ: Facebook

Select tab

You need to enter the tab number of the tab you want to activate. For example, when you want to switch to the Facebook tab to work with that tab, you can enter the tab number as 1.

Bạn cần nhập tab number của tab mà bạn muốn active. Ví dụ khi bạn muốn chuyển sang tab Facebook để làm việc với tab đó thì bạn có thể nhập tab number là 1.

Last updated