New tab

When you use this node, the script will open a new tab to take the next action starts with URL you put in .

Khi bạn sử dụng nút này, tập lệnh sẽ mở một tab mới để thực hiện hành động tiếp theo bắt đầu bằng URL bạn nhập.

parameterillustrate

URL

Nhập URL (đường dẫn) của trang web mà bạn muốn truy cập, chẳng hạn như: https://www.facebook.com, https://www.google.com

Enter the URL (path) of the website you want to access, such as: https://www.facebook.com, https://www.google.com

Last updated