Press and hold

Ở đây bạn sẽ sử dụng node click trong automation để thực hiện hành động nhấn và giữ chuột.

Trong node click có thêm 2 option đó là Click down và Click up, 2 option này tương đương với việc bạn click chuột xuống và thả chuột ra.

Khi sử dụng 2 option này bạn có thể nhấn giữ chuột để kéo một phần tử từ chỗ này sang chỗ khác. Hoặc kéo thả từ tọa độ này sang tọa độ khác.

Bạn cũng có thể thực hiện nhấn giữ chuột (click down) trong 1 khoảng thời gian sau đó thả chuột ra (click up).

Khi bạn muốn giữ vào một điểm để di chuyển nhân vật thì bạn có thể chỉ cần sử dụng click down để thực hiện việc di chuyển nhân vật.

Last updated