Click

Giới thiệu tổng quan

True to its name, this button is used to automatically click the mouse on the element you select and put it in the "select element" box. Đúng như tên gọi của nó, nút này dùng để tự động click chuột vào phần tử bạn chọn và cho vào ô “select element”.

parameterillustrate

Click type

Left: left click on the selected element Right: right click on the selected element Midle: click on the element of your choice and open it in a new tab. Click down: Click and hold the mouse button at the same time. Click up: Release the mouse button at the element you select.

Left: click chuột trái vào phần tử đã chọn Right: click chuột phải vào phần tử đã chọn Midle: click vào phần tử bạn chọn và mở phần tử đó trong một tab mới. Click down: Click đồng thời thực hiện giữ chuột Click up: Thực hiện việc thả chuột tại phần tử mà bạn chọn

Button click type

Click: click once on the selected element Double click: double click on the selected element

Click: click một lần vào phần tử đã chọn Double click: click đúp vào phần tử đã chọn

Selector

Enter the CSS selector of the element you want to click on.

Nhập CSS selector của phần tử mà bạn muốn thực hiện click

Element order

Which element of the website to choose: Fixed value: select a fixed element Random value: random a random value within a set range

Chọn thành phần nào của trang web: Fixed value: chọn một phần tử cố định Random value: random một giá trị ngẫu nhiên trong khoảng đã đặt

Coordinates

Enter the x,y coordinates of the element you want to click

Nhập tọa độ x,y của phần tử bạn muốn click

Hướng dẫn sử dụng

For example, if you want to drag components to the artboard as shown below, you can do the following:

Ví dụ bạn muốn kéo các thành phần vào artboard như hình dưới đây thì bạn có thể làm như sau:

First, enter the selector of the element you want to drag to the artboard, and select Click down:

Đầu tiên bạn nhập selector của phần tử mà bạn muốn kéo vào artboard, và chọn Click down:

Right after the click down button, add another click button and enter the selector of the element you want to drop them into, and select Click up:

Ngay sau node click down thì bạn thêm một node click nữa và nhập selector của phần tử mà bạn muốn thả chúng vào, và chọn Click up:

And below is the video:

Và dưới đây là video:

Ví dụ 2: Bạn cũng có thể sử dụng node click để nhấn và giữ chuột:

Khi bạn muốn nhấn và giữ chuột trong một khoảng thời gian thì bạn là như sau:

Bước 1: Khi bạn muốn click để nhấn chuột thì bạn chọn click down, và nhập selector của phần tử mà bạn muốn giữ chuột

Cũng tại node này bạn nhập thời gian giữ chuột, ví dụ bạn muốn giữ chuột trong 5s thì bạn nhập thời gian vào phần Sleep time trong setting.

Bước 2: Sau đó bạn sử dụng thêm 1 node click nữa để thả chuột. Ở đây bạn chọn click up để thả chuột, bạn cần nhập selector của phần tử như ở bước 1

Như vậy là bạn đã có thể nhấn và giữ chuột thành công.

Last updated