Set user agent

When you want to change the user agent of an active tab, you can use this button. This node only changes the user agent of the active tab, not the user agent of the entire profile.

Khi bạn muốn thay đổi user agent của tab đang active thì có thể sử dụng node này. Node này chỉ thay đổi user agent của tab đang active, chứ không thay đổi user agent của cả profile.

parameterillustrate

User agent

Nhập user agent mà bạn muốn đổi

Ta có ví dụ như sau:

  • Có 3 tab như hình, và tab active đang là tab số 3

  • Ví dụ muốn set user agent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 thì tại node set user agent ta thực hiện nhập user agent

  • Sau đó ta chạy script.

  • Ta sẽ kiểm tra user agent tại đây:

Như vậy ta đã set user agent thành công.

Last updated