Set variable

This node allows you to change the value of a variable by adding, subtracting, multiplying, dividing, and concatenate . Nút này cho phép bạn thay đổi giá trị của một biến bằng cách cộng, trừ, nhân, chia, và nối tiếp.

parameterillustrate

Variable name

Choose a variable

Chọn một biến

Operator

Select operator

Chọn toán tử

Variable or value

Enter the variable or value

Nhập vào biến hoặc giá trị

Last updated