Scroll

It is intended for users who wish to scroll the page to simulate an action or locate the next element they wish to manipulate by selecting an element or by coordinates and you need to determine the coordinates of that location. Nó dành cho người dùng muốn cuộn trang để mô phỏng một hành động hoặc xác định vị trí phần tử tiếp theo mà họ muốn thao tác bằng cách chọn một phần tử hoặc theo tọa độ và bạn cần xác định tọa độ của vị trí đó

parameterillustrate

Select element

Enter the CSS selector of the element you want to scroll the page down

Nhập CSS selector của phần tử mà bạn muốn cuộn trang xuống

Element order

Permanently select an element that you want to scroll down

Chọn cố định một phần tử mà bạn muốn cuộn xuống

Coordinates

Enter the x,y coordinates to which you want to scroll the page

Nhập tọa độ x,y mà bạn muốn cuộn trang tới tạo độ đó

Last updated