Get value

This node allows you take a value from element you put in here, and you need to set a Output Variable for that. Only get the value of <input> or <textarea> or <select> tags. If you want to get the value of other tags you can use the Get attribute value node. Nút này cho phép bạn lấy một giá trị từ phần tử mà bạn muốn và bạn cần đặt Biến đầu ra cho giá trị đó. Chỉ lấy được giá trị của các thẻ <input> hoặc <textarea> hoặc <select>. Nếu bạn muốn lấy giá trị của các thẻ khác bạn có thể sử dụng nút Get attribute value.

parameterillustrate

Select element

Enter the CSS selector of the element for which you want to get the value

Nhập CSS selector của phần tử mà bạn muốn lấy giá trị

Element order

Select elements based on the order they appear on the page ​

Chọn các thành phần dựa trên thứ tự chúng xuất hiện trên trang

Output variable

Save the extracted value into a variable

Lưu giá trị được trích xuất vào biến

Last updated