File upload

You can upload files to your desired website. Website file upload buttons need to have an Input tag with type="file".

Note that there are some websites that have an Input tag with type="file" but have this Display: none attribute, so you cannot get the selector of this input type, you must get the selector of the Label tag above the Input tag.

Bạn có thể tải tệp lên trang web mà bạn mong muốn. Các button upload file của trang web cần có thẻ Input với type="file".

Lưu ý có một vài trang web có thẻ Input với type="file" nhưng lại có thuộc tính Display: none này thì bạn không thể lấy selector của thể input này được, mà bạn phải lấy selector của thẻ Label bên trên thẻ Input.

parameterillustrate

Select element

Enter the CSS selector of the element to upload

Nhập CSS selector của phần tử cần upload

Element order

Select elements based on the order they appear on the page

Chọn các thành phần dựa trên thứ tự chúng xuất hiện trên trang

Path to the file

Local file: select a local file to upload.

Folder file random: choose a folder and randomly upload a file in the folder.

Network file: to upload a network file, enter a URL starting with http/https.

Local file: chọn một tệp cục bộ để tải lên Folder file random: chọn một thư mục và tải lên ngẫu nhiên một tệp trong thư mục. Network file: để tải lên tệp mạng, hãy nhập URL bắt đầu bằng http/https.

Timeout waiting

Maximum waiting time. For example: 30000. If this step is not performed successfully within 30 seconds, the next step will be performed directly.

Thời gian chờ đợi tối đa. Ví dụ: 30000. Nếu bước này không được thực hiện thành công trong vòng 30 giây thì bước tiếp theo sẽ được thực hiện trực tiếp.

Last updated