File choose event

File choose event is performed when a page has a file choose event triggered. And that file selection event does not have an Input tag with type="file", you can use node file choose event.

Note that this File choose event should be placed before the click .

File choose event được thực hiện khi page có sự kiện chọn file được kích hoạt. Và sự kiện chọn file đó không có thẻ Input với type="file" thì bạn có thể sử dụng node file choose event.

Lưu ý node File choose event này nên để đằng trước node click.

parameterillustrate

Choose selector type

Local file: select a local file to upload to a folder.

Folder file random: choose a folder and randomly upload a file in the folder.

Network file: to upload a network file, enter a URL starting with http/https.

Local file: chọn một tệp cục bộ để tải lên một thư mục. Folder file random: chọn một thư mục và tải lên ngẫu nhiên một tệp trong thư mục. Network file: để tải lên tệp mạng, hãy nhập URL bắt đầu bằng http/https.

Timeout waiting

Maximum waiting time. For example: 30000. If this step is not performed successfully within 30 seconds, the next step will be performed directly.

Thời gian chờ đợi tối đa. Ví dụ: 30000. Nếu bước này không được thực hiện thành công trong vòng 30 giây thì bước tiếp theo sẽ được thực hiện trực tiếp.

Last updated