Set Data

This node helps you store data on the server. In the next runs, you only need to use the get data node to use the data previously saved on the server.

Node này giúp bạn lưu trữ dữ liệu lên server, trong những lần chạy tiếp theo bạn chỉ cần sử dụng node get data để sử dụng những dữ liệu đã được lưu trên server trước đó.

Data stored on the server will be in the form:{"key1":"value1","key2":"value2",....}.

Dữ liệu được lưu trên server sẽ có dạng {"key1":"value1","key2":"value2",....}.

For example, when you want to save your email and password to the server, you can enter the following:

Ví dụ khi bạn muốn lưu email và password lên server thì bạn có thể nhập như sau:

Then the data saved on the server will be: {"email":"email1@gmail.com","pass":"pass123123"}

Khi đó dữ liệu được lưu trên server sẽ là: {"email":"email1@gmail.com","pass":"pass123123"}

Note: When using node set data, only save data to the server in the profile and run the script containing this node.

Lưu ý: Khi dùng node set data chỉ lưu data lên server vào profile mà chạy script chứa node này.

Last updated