Disconnection

Ngắt tạm thời remote connection để vượt qua một số trang web automation detect.

parameterillustrate

Reconnect time

Thời gian để kết nối lại, tính bằng mili giây

Last updated