Get URL

When you use the Get URL node, you can get relevant information about website links, store the relevant information in a variable, and call it for other operations.

Khi bạn sử dụng node Get URL, bạn có thể lấy thông tin liên quan về các links trang web, lưu trữ thông tin liên quan trong một biến và gọi nó cho các hoạt động khác.

Let's assume that the URL being opened is: https://www.etsy.com/search?q=book&ref=search_bar

Giả sử rằng URL được mở là: https://www.etsy.com/search?q=book&ref=search_bar

parameterillustrate

Content: Full URL

Content: Domain

Get the domain of the URL: www.etsy.com

Lấy domain của URL là: www.etsy.com

Content: Search key

When entering "q", store "book" in variable. When entering "ref", save "search_bar" in variable.

Khi nhập "q", lưu "book" vào biến. Khi nhập "ref", lưu "search_bar" vào biến.

Output Variable

Save the obtained value into the variable

Lưu giá trị lấy được vào biến

4KB
Get URL.txt

Last updated