Update profile

  • To update your profile in the script, select this feature. You can change the name, status, tags, and add notes. Để cập nhật profile của bạn trong tập lệnh, hãy chọn tính năng này. Bạn có thể thay đổi tên, trạng thái, thẻ và thêm ghi chú.

parameter illustrate

Profile name

Cập nhật tên của profile

Status

Cập nhật trạng thái của profile

Tag

Cập nhật Tag của profile

Add note

Thêm ghi chú vào profile

Last updated