Drop-down selector

Node này được sử dụng khi bạn muốn chọn một giá trị từ tùy chọn thả xuống (drop-down).

Ví dụ bạn muốn chọn một giá trị trong drop-down này:

You must take the drop-down CSS selector and enter the value corresponding to the screen value you want to display.

Bạn phải lấy CSS selector của drop-down và nhập value tương ứng với giá trị màn bạn muốn hiển thị.

parameterillustrate

Select element

Enter the dropdown's CSS selector

Nhập CSS selector của dropdown

Element Order

Which element of the website to choose: Fixed value: Select a fixed element. Random interval: random a random value within a set range.

Chọn thành phần nào của trang web: Fixed value: Chọn một phần tử cố định. Random interval: random một giá trị ngẫu nhiên trong khoảng đã đặt.

Selected value

Enter the value of the option you want to select. For example, we have the following option:Everything Else. Then in the Selected value field we will enter 99 to run the script, the dropdown will display the value as Everything Else

Nhập value của option mà bạn muốn chọn. Ví dụ ta có option sau: <option value="99">Everything Else</option> . Khi đó trường Selected value ta sẽ nhập là 99 chi chạy script thì dropdown sẽ hiển thị giá trị là Everything Else

Last updated