Register Etsy

Nếu bạn muốn đăng kí tài khoản người dùng của trang etsy.com thì đây là một script mà bạn có thể tham khảo.

Ta có Script như sau:

Dưới đây là script mẫu:

Last updated