Export All Data

Đấy là chức năng xuất thông tin của profiles ra file .csv . Bạn có thể xuất toàn bộ profile của bạn hoặc chọn các profile mà bạn muốn xuất thông tin.

Các thông tin của profile được xuất ra bao gồm: uuid, name, proxy, note, tags, datas, created at, last open, status.

Bạn chọn vào đây để xuất thông tin của tất cả các profiles:

Còn nếu bạn không muốn xuất hết toàn bộ profile thì có thể chọn các profiles cụ thể và xuất ra:

Last updated