Get text

You need to select an element and then the script will get the text value contained in that element and save to the variable of your choice. Bạn cần chọn một phần tử và sau đó script sẽ lấy giá trị văn bản có trong phần tử đó và lưu vào biến bạn chọn.

parameterillustrate

Select element

Enter the CSS selector of the element containing the text you want to get

Nhập CSS selector của phần tử chứa text mà bạn muốn lấy

Element order

Select elements based on the order they appear on the page

Chọn các thành phần dựa trên thứ tự chúng xuất hiện trên trang

Output variable

Save the extracted elements as variables and enter the variable name

Lưu các phần tử được trích xuất dưới dạng biến và nhập tên biến

Last updated