Pause

This node allows you to pause for a specific time after any node and also set a random time delay. Nút này cho phép bạn tạm dừng trong một thời gian cụ thể sau bất kỳ nút nào và cũng có thể đặt độ trễ thời gian ngẫu nhiên.

parameterillustrate

Exact time

Nhập thời gian cụ thể, tính bằng mili giây

Interval

Random một giá trị thời gian trong khoảng From - To(mili giây) mà bạn nhập, Bạn phải nhập To lớn hơn From

Lưu ý: Pause không được nhập quá 2147483647(mili giây). Nếu bạn nhập quá số 2147483647 thì số bạn nhập sẽ tự động đổi thành số 2147483647.

Last updated