Press key

This node allows you to select the desired key for the script to enter, similar to a keyboard. Nút này cho phép bạn chọn phím mong muốn để nhập tập lệnh, tương tự như bàn phím.

parameterillustrate

Select key

Select the keys you desire, using this button is equivalent to pressing the corresponding key on the keyboard.

Chọn các phím mà bạn mong muốn, sử dụng node này tương đương với việc nhấn phím tương ứng trên bàn phím.

Last updated