Type text

If you want the script to enter text, you can enter it directly at the node or select a variable containing the text.

Nếu muốn script nhập văn bản thì có thể nhập trực tiếp tại nút hoặc chọn biến chứa văn bản.

parameterillustrate

Enter text

Enter a piece of text that you want to use or select the variable that contains the text.

Nhập một đoạn văn bản mà bạn muốn sử dụng hoặc chọn biến chứa văn bản.

Enter interval time

Space between entered characters. For example: 100. If this step is performed, each character will be entered 100 milliseconds apart.

Khoảng cách giữa các ký tự được nhập vào. Ví dụ: 100. Nếu bước này được thực hiện, thì mỗi kí tự sẽ được nhập cách nhau 100 mili giây

We have the following example: When you want to enter email into Facebook's email field

Ta có ví dụ sau: Khi bạn muốn điền email vào trường email của facebook

Ta có script như sau:

Ta có script như sau:

At node click you will have to enter the CSS selector of the email field, then node type you will enter your email. So we have successfully entered email into Facebook's email field.

Tại node click bạn sẽ phải nhập CSS selector của trường email, sau đó node type bạn sẽ nhập email của bạn. Như vậy là ta đã điền thành công email vào trường email của facebook.

Last updated