Switch Extension popup

Some pages have Extension popups and you must use the Switch Extension popup button to navigate. You have two options: Extension popup page and Main page. If you choose Extension popup page, you need to select the element of that popup and here you also set the wait time. Just like when you register to a platform through other platform accounts, you will encounter a situation like this, for example: registering for twitter with a google account, it will appear a tab outside the main tab to register. Now, if you want the script to control the other sub-tab, you need to use this Switch Extension popup button.

Một số trang có Extension popup và bạn phải sử dụng nút Switch Extension popup để điều hướng. Bạn có hai lựa chọn Extension popup page và Main page. Nếu chọn Extension popup page bạn cần chọn element của popup đó và ở đây bạn cũng đặt thời gian chờ. Giống như việc bạn đăng ký vào một nền tảng thông qua các tài khoản nền tảng khác sẽ gặp trường hợp như thế này, VD: đăng ký twitter bằng tài khoản google thì nó sẽ hiện ra một tab ngoài tab chính để đăng ký. Lúc này nếu muốn script điều khiển được tab phụ kia thì cần dùng node Switch Extension popup này.

parameterillustrate

Extension popup page: Select element

Enter a CSS selector, such as #email, #global-enhancements-search-query. After selecting Extension popup page, the following nodes will be active in the popup.

Nhập CSS selector, chẳng hạn như #email, #global-enhancements-search-query. Sau khi chọn Extension popup page thì các node phía sau sẽ được hoạt động tại popup.

Extension popup page: Main page

When we want to navigate the following nodes back to the main page of the website after selecting Extension popup page, we choose Main page.

Khi ta muốn điều hướng các node phía sau trở lại trang chính của trang web sau khi chọn Extension popup page thì ta chọn Main page

Timeout waiting

Maximum waiting time. For example: 30000: If this step is not performed successfully within 30 seconds, the next step will be performed directly.

Thời gian chờ đợi tối đa. Ví dụ: 30000: Nếu bước này không được thực hiện thành công trong vòng 30 giây thì bước tiếp theo sẽ được thực hiện trực tiếp.

Last updated