Open Extension

Bạn có thể sử dụng chức năng này để tự động kích hoạt extension, tương tự như việc bạn nhấn mở extension. Khi bạn muốn tự động kích hoạt extension nào thì bạn phải thêm extension đó vào profile của bạn. Sau đó lấy ID của Extension đó và nhập vào nút Open Extension.

parameterillustrate

Extension ID

Nhập vào ID của extension mà bạn muốn kích hoạt

Ví dụ: Lấy ID của extension 2captcha

-Truy cập đường dẫn : chrome://extensions/

- Chọn On switch Developer mode

- Đây là ID của extension

Last updated