Element exists

This function allows you to check whether the element you select exists or not.

Chức năng này cho phép bạn kiểm tra xem phần tử bạn chọn có tồn tại hay không.

If the element does not exist then it will go to the red line:

Nếu phần tử không tồn tại thì nó sẽ đi ra đường màu đỏ:

If the element exists then it will go to the blue line:

Nếu phần tử tồn tại thì nó sẽ đi ra đường màu xanh:

parameterillustrate

Select element

Enter a CSS selector, such as #email, #global-enhancements-search-query

Nhập CSS selector, chẳng hạn như #email, #global-enhancements-search-query

Element order

Select any component of the web

Chọn thành phần nào của trong web

Visible

If set to true, the element you select must be visible for the node to run to the green line. If set to false, as long as that element is present (regardless of visibility), the node will run to the green line.

Nếu để true thì phần tử mà bạn chọn phải visible thì node mới chạy ra đường xanh. Còn nếu để false thì chỉ cần có phần tử đó (không quan tâm đến visible) thì node sẽ chạy ra đường xanh.

Timeout waiting

Maximum waiting time. For example: 30000: If this step is not performed successfully within 30 seconds, the next step will be performed directly.

Thời gian chờ đợi tối đa. Ví dụ: 30000: Nếu bước này không được thực hiện thành công trong vòng 30 giây thì bước tiếp theo sẽ được thực hiện trực tiếp.

Last updated