Add log

Khi bạn muốn thêm một dòng trong log thì bạn nên sử dụng node Add log.

Bạn nhập log mà bạn muốn thêm vào textbox, và khi chạy script log sẽ được hiển thị tại đây:

Last updated