Stop loop

  • You can use this node to stop one Loop you want and it continue run the next nodes Bạn có thể sử dụng nút này để dừng một Vòng lặp bạn muốn và nó tiếp tục chạy các nút tiếp theo. Node này chỉ có tác dụng trong vòng lặp.

Ví dụ trường hợp sử dụng: Khi bạn muốn click vào các thành phần trong class="hl-cat-nav__container" của trang Ebay, bạn muốn dừng vòng lặp khi click Sports:

khi đó bạn có thể sử dụng node Stop loop để dừng vòng lặp. Ta có script cho trường hợp này như sau:

Last updated