Download file

You enter a URL address and choose a location to save the file on your device, then the system will automatically download the file from that URL for you. Bạn nhập địa chỉ URL và chọn vị trí lưu file trên thiết bị, sau đó hệ thống sẽ tự động tải file từ URL đó cho bạn.

parameterillustrate

URL

Enter the URL of the file to download.

Nhập URL của file cần tải xuống.

Path to the file

Select a folder to save the file.

Chọn thư mục để lưu file

Last updated