For

This node allows you to choose the type of loop: with data, with elements, or to repeat a certain action or process a certain number of times in the script. Nút này cho phép bạn chọn loại vòng lặp: với dữ liệu, với các phần tử hoặc lặp lại một hành động nhất định hoặc xử lý một số lần nhất định trong script.

For Data

parameterillustrate

For from value

Nhập giá trị là số hoặc chọn biến chứa giá trị hợp lệ

For to value

Nhập giá trị là số hoặc chọn biến chứa giá trị hợp lệ

Giá trị của For to value phải lớn hơn giá trị của For from value.

For Elements

Bạn có thể nhập CSS selector của phần tử mà bạn muốn lặp. Bạn có thể chọn nội dung trích xuất trong mỗi vòng lặp và lưu vào biến.

Selector element : Nhập CSS selector, chẳng hạn như #email, [data-results-grid-container]>li

Content : Chọn kiểu trích xuất, bao gồm:

  • Text: Trích xuất text của phần tử mà bạn chọn

  • HTML: Trích xuất đoạn HTML của phần tử mà bạn chọn

  • Attribute: Trích xuất thuộc tính của phần tử, nhập thuộc tính cần trích xuất.

Loop object save to: Lưu các thành phần trang web được trích xuất trong mỗi vòng lặp thành các biến.

Loop index save to: Lưu vị trí của thành phần trang web được trích xuất trong mỗi vòng lặp vào một biến. Lưu ý rằng vị trí (index) của thành phần trang web trong vòng lặp bắt đầu từ 0.

For Times

Khi chọn For Times, bạn có thể nhập số lần lặp mà bạn mong muốn.

parameterillustrate

Times

Nhập số lần lặp mong muốn, tối đa là 99.

Loop index save to

Lưu vị trí của thành phần trang web được trích xuất trong mỗi vòng lặp vào một biến. Lưu ý rằng vị trí (index) của thành phần trang web trong vòng lặp bắt đầu từ 1.

Last updated