Clear cookies

This node allows you to delete website cookies in your browser. Paste the link in the domain box or leave it blank to delete all cookies. Nút này cho phép bạn xóa cookie trang web trong trình duyệt của bạn. Dán liên kết vào hộp tên miền hoặc để trống để xóa tất cả cookie.

parameterillustrate

Domain

Enter the domain name of the website, leave blank if you want to clear all browser cookies.

Nhập tên miền của trang web, để trống nếu bạn muốn xóa tất cả cookie của trình duyệt.

Last updated