Add Schedule

Khi bạn muốn lên lịch chạy automation, bạn có thể chọn chức năng này. Bạn chọn các profile để chạy, sau đó chọn Button Automation.

Name: Điền name của Schedule, bạn có thể bỏ trống trường này.

Script: Chọn script để chạy

Task type: Có 2 loại chính đó là Common và Schedule. Với common thì profile sẽ được chạy ngay sau lúc tạo. Còn Schedule bạn có thể đặt lịch chạy của các profiles với script bạn chọn.

Với Schedule bạn có thể chọn Execution frequency:

  • Once: Chạy 1 lần trong ngày. bạn có thể chọn ngày và giờ chạy.

  • Interval: Chạy trong khoảng thời gian từ start time đến end time. Bạn cần nhập Each time delay, trường này bạn cần nhập khoảng thời gian delay giữa các lần chạy. Ví dụ bạn nhập là 5 thì khi chạy xong một lần 5 phút sau mới chạy lần thứ 2, cứ thế cho đến hết end time.

  • Daily: Chạy hằng ngày. Ở đấy bạn cần chọn Execution time là thời gian chạy script trong khoảng từ start time đến end time.

  • Weekly: Chạy hàng tuần. Tại Execution time bạn có thể chọn thứ để chạy và giờ chạy. Và chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.

  • Monthly: Chạy hàng tháng. Bạn có thể chọn ngày và giờ để chạy, chọn thời gian bắt đầu và thời gian kêt thúc. Ví dụ bạn chọn ngày 13 thì đến ngày 13 và đến giờ thì sẽ chạy profile.

Last updated