Get cookies

When you use the Get cookies node, you can get information, user usage activity and write it to a variable.

Khi bạn sử dụng node Get cookies, bạn có thể lấy thông tin, hoạt động sử dụng của người dùng và ghi vào một biến.

Last updated