Read file

This is an important node. To input your data, upload a text file. You can choose to arrange the data line by line or separated by a special character. If you select the latter option, you can also specify whether the script should randomly select certain lines or read each line in order and delete them as they are processed. Alternatively, you can leave these options blank for sequential processing of each line without deletion, select the appropriate option above. When setting variables to map values, write the first value of the data, followed by the second value, and so on. For example, if you have Abc123@gmail.com|abc123|Xyz456@gmail.com, the format should be email|pass|recovery mail. Write each line separately, Like this : Đây là một nút quan trọng. Để nhập dữ liệu của bạn, hãy tải lên một tệp văn bản. Có thể lựa chọn sắp xếp dòng dữ liệu theo dòng hoặc cách nhau bằng ký tự đặc biệt. Nếu bạn chọn tùy chọn thứ hai, bạn cũng có thể chỉ định xem script nên chọn ngẫu nhiên một số dòng nhất định hay đọc từng dòng theo thứ tự và xóa chúng khi chúng được xử lý. Ngoài ra, bạn có thể để trống các tùy chọn này để xử lý tuần tự từng dòng mà không xóa chúng, hãy chọn tùy chọn thích hợp ở trên. Khi đặt biến thành map values, hãy ghi giá trị đầu tiên của dữ liệu, theo sau là giá trị thứ hai, v.v. Ví dụ: nếu bạn có Abc123@gmail.com|abc123|Xyz456@gmail.com thì định dạng phải là email|pass|recovery mail. Viết riêng từng dòng, như thế này:

parameterillustrate

Path to the file

Path to the txt file you want to read.

Đường dẫn tới file txt mà bạn muốn đọc.

Type: Line by line

Read data line by line from top to bottom. After reading any line, delete that line from the file

Đọc dữ liệu theo từng dòng từ trên xuống, sau khi đọc hết dòng nào thì sẽ xóa dòng đó khỏi file

Type: Line by line (with delimiter)

When you want to read data in lines, and your data has a separator to distinguish data on a line.

Khi muốn đọc dữ liệu theo dòng,và dữ liệu của bạn được cách nhau bởi một dấu phân cách thì bạn có thế chọn cái này.

Type: Read all

Read all data in the file and save it to the variable.

Đọc toàn bộ dữ liệu trong file và lưu vào biến.

Random

If random is selected, the data lines will be read randomly, and after reading the file data will not be deleted.

Nếu chọn random, các dòng dữ liệu sẽ được đọc một cách ngẫu nhiêu, và sau khi đọc xong dữ liệu của file sẽ không bị xóa

Delete line after read

Delete data after reading

Xóa dữ liệu sau khi đọc xong

Variables map value (Ordering by index)

If your data is separated by a delimiter, enter the delimiter here and fill in the variable corresponding to each element of the data stream.

Nếu dữ liệu của bạn được phân cách bằng một dấu phân cách, bạn hãy nhập dấu phân cách tại đây và điền biến tương ứng với từng thành phần của dòng dữ liệu.

Output variable

Save the extracted elements as variables and enter the variable name

Lưu các phần tử được trích xuất dưới dạng biến và nhập tên biến

Last updated