Image Search

This node allows you to select an image to search in any web page and save the coordinates of that image in a variable.

Node này cho phép bạn chọn hình ảnh để tìm kiếm trong một trang web bất kì và lưu lại tọa độ của hình ảnh đó vào biến.

parameterillustrate

Choose imgage

Select the image you need to search for, maybe a photo of a button,....

Chọn hình ảnh mà bạn cần tìm kiếm, có thể là ảnh của một button,....

Take a full screen

When you turn this switch on, the node will search for images on the entire web page, when you turn this switch off the node will only search on the part where the web page is displayed on the screen.

Khi bạn bật switch này, node sẽ tìm kiếm hình ảnh trên toàn bộ trang web, khi bạn tắt switch này node chỉ tìm kiếm trên phần mà trang web được hiển thị trên màn hình.

X Coordinates Output Variable

Save the X coordinates that the node finds of the image into a variable

Lưu tọa độ X mà node tìm được của hình ảnh vào biến

Y Coordinates Output Variable

Save the Y coordinates that the node finds of the image into a variable

Lưu tọa độ Y mà node tìm được của hình ảnh vào biến

Timeout waiting

Maximum waiting time. For example: 30000. If this step is not performed successfully within 30 seconds, the next step will be performed directly.

Thời gian chờ đợi tối đa. Ví dụ: 30000. Nếu bước này không được thực hiện thành công trong vòng 30 giây thì bước tiếp theo sẽ được thực hiện trực tiếp.

Last updated