If

This node is used to test a condition, if the condition is true then the statement of the if block will be executed, otherwise it will be ignored. Nút này dùng để kiểm tra một điều kiện, nếu điều kiện đúng thì câu lệnh của khối if sẽ được thực thi và chạy ra đường màu xanh, nếu sai nó sẽ chạy qua đường màu đỏ.

Variable

Chọn biến để so sánh

Operator

Chọn toán tử để so sánh

Variable or value

Chọn biến hoặc nhập nhập giá trị để so sánh

Các toán tử so sánh bao gồm:

  • < : So sánh bé hơn. Nếu điều kiện đúng thì sẽ ra đường màu xanh, nếu điều kiện sai sẽ ra đường màu đỏ. Tương tự với > ; <= ; >=.

  • = : So sánh bằng. Nếu 2 giá trị so sánh của bạn bằng nhau thì sẽ chạy ra đường màu xanh, còn không bằng nhau sẽ ra đường màu đỏ.

  • != : So sánh không bằng. Nếu 2 giá trị so sánh của bạn khác nhau (không bằng nhau) thì sẽ chạy ra đường màu xanh, còn nếu bằng nhau sẽ ra đường màu đỏ.

  • Starts with : Nếu biến bạn chọn bắt đầu bằng giá trị mà bạn nhập vào trường Variable or value, thì sẽ ra đường màu xanh, còn nếu không sẽ ra đường màu đỏ. Ví dụ biến a có giá trị "hello! this is Hidemium" , tại trường variable or value bạn nhập hello thì kết quả sẽ đi ra đường màu xanh.

  • Ends with : Nếu biến bạn chọn kết thúc bằng giá trị mà bạn nhập vào trường Variable or value, thì sẽ ra đường màu xanh, còn nếu không sẽ ra đường màu đỏ. Ví dụ biến a có giá trị "hello! this is Hidemium" , tại trường variable or value bạn nhập Hidemium thì kết quả sẽ đi ra đường màu xanh.

  • Contains : Nếu biến bạn chọn bao gồm giá trị mà bạn nhập vào trường Variable or value, thì sẽ ra đường màu xanh, còn nếu không sẽ ra đường màu đỏ. Ví dụ biến a có giá trị "hello! this is Hidemium" , tại trường variable or value bạn nhập this thì kết quả sẽ đi ra đường màu xanh.

Last updated