Update Multiple

Phần này cho phép bạn update Extension và Custom launch browser parameters của nhiều profile cùng lúc.

Tại đây bạn có thể chọn nhiều profile và chọn folder để update.

Sau khi update thành công thì tất cả profile và các profile trong folder mà bạn chọn toàn bộ sẽ được update.

Bạn có thể vào edit profile để kiểm tra:

Last updated