Authenticator Code

You just need to put the 2FA live authenticator key here and then this node will automatically get the code for you. Bạn chỉ cần đặt khóa xác thực trực tiếp 2FA vào đây và sau đó nút này sẽ tự động lấy mã cho bạn.

parameterillustrate

Secret

Enter the 2-factor authentication code or select the variable containing the authentication code

Nhập mã xác thực 2 yếu tố hoặc chọn biến chứa mã xác thực

Save to

Save the confirmation code in a variable for use by the next nodes.

Lưu mã xác nhận vào biến để sử dụng cho các node tiếp theo.

Last updated