Reload page

You can use it when you want to reload the active tab's page, similar to pressing F5.

Bạn có thể sử dụng nó khi bạn muốn tải lại trang của tab đang active, tương tự như việc bạn nhấn F5.

parameterillustrate

Timeout waiting

Maximum waiting time. For example: 30000: If this step is not performed successfully within 30 seconds, the next step will be performed directly.

Thời gian chờ đợi tối đa. Ví dụ: 30000: Nếu bước này không được thực hiện thành công trong vòng 30 giây thì bước tiếp theo sẽ được thực hiện trực tiếp.

Last updated