Robot cookie

Creating stars requires cookies in the browser ?

Tạo tài khoản trên một trang web hoặc dịch vụ trực tuyến có thể đòi hỏi sự "tin tưởng" từ phía của trình duyệt của bạn. Một phần quan trọng của việc xác minh và xây dựng mức độ tin cậy này đối với nhiều trang web là việc sử dụng cookie.

Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt của bạn, chứa thông tin như cài đặt cá nhân và dấu vết hoạt động trước đó trên trang web. Khi bạn đã có cookie từ các lần truy cập trước, trang web thường xem đó là một dấu hiệu của một tài khoản "đáng tin cậy". Điều này có thể đồng nghĩa với việc trang web sẽ áp dụng các hạn chế ít hơn đối với tài khoản của bạn và tạo sự tiện lợi cho bạn khi sử dụng dịch vụ.

Tuy nhiên, việc dùng cookie để tạo tài khoản cũng đồng nghĩa với việc trình duyệt của bạn cần có sẵn các cookie liên quan đến tài khoản đó. Nếu bạn truy cập một trang web lần đầu, trình duyệt của bạn có thể không có cookie nào từ trang web đó, và do đó, tạo tài khoản có thể cần thêm các bước xác minh bổ sung. Đây chỉ là hướng dẫn automation dành cho cookie chrome cơ bản, không chi tiết vào bất cứ trang web nào cho nên mọi người lưu ý nhé.

When you create an account on a website or online service, your browser may need to establish "trust" with the website. Cookies play an important role in verifying and building this trust.Cookies are small files that are saved on your browser and contain information such as your personal settings and traces of your previous activity on the website. When you revisit a website, the presence of cookies from previous visits is often considered a sign of a "trusted" account. As a result, the website may impose fewer restrictions on your account, making it more convenient for you to use the service.However, if you are visiting a website for the first time, your browser may not have any cookies related to that website. In such cases, creating an account may require additional verification steps.It's important to note that this is just a basic guide on Chrome cookie automation and not specific to any website. Therefore, it's crucial to exercise caution when creating an account on any website.

How to make browser cookies with Hidemium.

Để tăng độ tin tưởng cho trình duyệt của bạn, Hidemium đã làm sẵn một script automation dành cho mục đích này tên là robot cookie.

Click vào Automation trên màn hình chính và chuyển hướng đến " Marketplace" để hiện ra màn hình chính như dưới. To increase the trust of your browser, Hidemium has made available an automation script for this purpose called cookie robot. Click on Automation on the main screen and navigate to "Marketplace" to display the main screen as below.

Sau đó, ấn tìm kiếm script " robot cookie" và kết quả hiện ra như này : Then, search for script "robot cookies" and the results appear like this:

Click vào script robot cookie và chọn "apply"

Click on the robot cookie script and select "apply"

Sau khi màn hình làm việc script hiện ra bạn sẽ click vào save ở đây để save lại script này nhé.

After the script working screen appears, click on save here to save this script.

Như vậy là bạn có thể dùng script robot cookie như những script bình thường khác. Bạn có thể chạy script này sau khi vừa tạo mới các profile hoặc cũng có thể tạo profile mới khi sử dụng script này nhé, chi tiết mời bạn đọc tại đây.

So you can use the robot cookie script like any other normal script. You can run this script after creating new profiles or you can also create new profiles when using this script. For details, please read here.

Last updated