Quick Create

Phần này giúp bạn tạo các profile nhanh chóng theo một config. Nếu bạn muốn tạo 100 profiles thì bạn có thể nhập 100 vào, có thể tạo tối đa 500 profiles.

Bạn có thể tạo thêm các config theo ý muốn của bạn. Tối đa ta có thể tạo 5 config. Bạn chọn Manager default config để chuyển tới màn tạo config.

Sau khi chuyển tới màn Default config, bạn chọn Add config để tạo config theo ý muốn:

Tại form add config bạn có thể chọn các trường mong muốn, tất cả các profile được tạo sẽ có các trường giống như config của bạn, ví dụ nếu bạn chọn Operating system là Window thì tất cả các profile được tạo từ config đó sẽ có OS là window.

Bạn cũng có thể chọn 1 config làm default, khi đó tại màn new mặc định sẽ hiển thị giống như config mà bạn đặt làm mặc định.

Last updated