Go back

When you want to return to the previous website, use go back. Similar to when you select this arrow.

Khi bạn muốn quay trở lại trang web trước đó thì ta dùng go back. Tương tự như việc bạn chọn mũi tên này.

parameterillustrate

Timeout waiting

Maximum waiting time. For example: 10000: If this step is not performed successfully within 10 seconds, the next step will be performed directly.

Thời gian chờ đợi tối đa. Ví dụ: 10000: Nếu bước này không được thực hiện thành công trong vòng 10 giây thì bước tiếp theo sẽ được thực hiện trực tiếp.

Last updated