Run other script

Khi sử dụng node Run other script, bạn có thể chạy một script có sẵn khác vào script bạn đang chạy. Script con có thể sử dụng biến của script cha.

parameterillustrate

Script to be execute

Chọn script có sẵn, chỉ được chọn một script

Last updated